ดูจิตปีแรก บทที่ 1 การปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องง่ายหรือยาก