ดร.พิศิษฐ์ วรอุไร

01 ธรรมะจัดสรร 3 ธ.ค 50_ดร พิศิษฐ์ วรอุไร Download

      01

02 ธรรมะจัดสรร 4 ธ.ค 50_ดร พิศิษฐ์ วรอุไร Download

      02

03 ธรรมะจัดสรร 10 ธ.ค 50_ดร.พิศิษฐ์ วรอุไร Download

      03

04 ธรรมะจัดสรร 11 ธ.ค 50_ดร.พิศิษฐ์ วรอุไร Download

      04

05 ธรรมะจัดสรร 12 ธ.ค 50_ดร.พิศิษฐ์ วรอุไร Download

      05