พุทธธรรม บทที่ ๐๓ ไตรลักษณ์ | 03-12-079-080 ทุกข์ในอริยสัจ แยกให้ชัดฯ ข ไตรลักษณ์มี3 ไม่ใช่แค่ทุกข์1