สมโภช ศาลาเรียนรู้กายใจ

สมโภช ศาลาเรียนรู้กายใจ สวนธรรมธาราศัย อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 16-19 ตุลาคม 2558