เอาธรรมะเป็นใหญ่

วรรคทอง…วรรคธรรม #๓๐

เอาธรรมะเป็นใหญ่
..โลกดึงดูดให้เราลืมนึกถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์..
เวลาที่เรามีปัญหาขึ้นมา!..ถ้าเราเลือกแก้ปัญหา โดยที่จะเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่
เรียกว่า “อัตตาธิปไตย”
ส่วนบางคนก็เกรงใจคนอื่นไปหมด
ตัดสินใจไม่ถูก
เรียกว่า “โลกาธิปไตย”
เราควรตัดสินใจโดย..เอาธรรมะเป็นใหญ่
แม้จะมีเสียงอะไร? เราก็มั่นคงในเส้นทาง
แต่ถ้ามีใครทักท้วง เราก็เอาธรรมะเป็นที่ตั้ง..

ธรรมบรรยายโดย โดยพระอาจารย์กฤช นิมฺมโล
เรียบเรียงจากการถ่ายทอดสดธรรมบรรยายในรายการ ‘ธรรมปทีป’ WBTV วัดยานนาวา
วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

Youtube รายการธรรมปทีป วัดยานนาวา
http://youtu.be/PYTl5IalbAk