#นิมฺมโลตอบโจทย์ ๑๓๙ 🤔🤔 ถาม​ : สวรรค์มี 6 ชั้น ต้องไปจุติสวรรค์ชั้นไหนถึงได้ภาวนาต่อ หรือสวรรค์ทุกชั้นก็มีเทวดาที่ภาวนาปะปนกันไป?…

#นิมฺมโลตอบโจทย์ ๑๓๙
🤔🤔
ถาม​ : สวรรค์มี 6 ชั้น ต้องไปจุติสวรรค์ชั้นไหนถึงได้ภาวนาต่อ หรือสวรรค์ทุกชั้นก็มีเทวดาที่ภาวนาปะปนกันไป?

ตอบ​ : ใน​บรรดา​สวรรค์​ 6 ชั้น​ ก็​สามารถ​ไป​ภาวนา​ต่อ​ได้​ทุก​ชั้น​ แต่​ควร​ฝึก​ภาวนา​ตอน​เป็น​มนุษย์​นี้​ให้​มาก​ๆ​ จน​คุ้นชิน​ติด​เป็น​นิสัย​นะ​ ถ้า​ไม่​เช่นนั้น​ก็​มัก​จะ​ถูก​ความสุข​ใน​ทิพย​สมบัติ​หลอก​เอา​ ประมาท​เพลิน​ไป​ ลืม​ภาวนาจน​หมด​อายุ

คราว​หนึ่ง​ พระ​สารีบุตร​แสดง​ธรรม​ให้​มนุษย์​และ​เทวดา​ฟัง​ เวลาจบเทศนา เทวดาพันโกฏิบรรลุพระอรหัต และที่เป็นพระโสดาบันเป็นต้นนับไม่ถ้วน

พระ​พุทธเจ้า​เสด็จ​ไป​อธิบาย​ให้​พระ​สารีบุตร​ฟังว่า
“ดูกรสารีบุตร ก็เทวดาเหล่านั้นยืนอยู่ในโอกาสแม้เท่าปลายเหล็กแหลม จดลง ๑๐ องค์บ้าง ๒๐ องค์บ้าง ๓๐ องค์บ้าง ๔๐ องค์บ้าง ๕๐ องค์บ้าง ๖๐ องค์บ้าง แต่ก็ไม่เบียดกันและกัน
ดูกรสารีบุตร ก็เธอพึงมีความคิดอย่างนี้ว่า จิตอย่างนั้น ซึ่งเป็นเหตุให้เทวดาเหล่านั้นยืนอยู่ได้ในโอกาสแม้เท่าปลายเหล็ก แหลมจดลง ๑๐ องค์บ้าง … ๖๐ องค์บ้าง เป็นจิตอันเทวดาเหล่านั้นอบรมแล้ว ในภพนั้นแน่นอน
ดูกรสารีบุตร ก็ข้อนั้นเธอไม่ควรเห็นเช่นนี้
ดูกรสารีบุตร ก็จิตอย่างนั้น ซึ่งเป็นเหตุให้เทวดาเหล่านั้นยืนอยู่ได้ในโอกาสแม้เท่าปลายเหล็ก แหลมจดลง ๑๐ องค์บ้าง ฯลฯ แต่ก็ไม่เบียดกันและกัน เทวดาเหล่านั้นได้อบรม แล้วในศาสนานี้เอง”

หมายความ​ว่า​ เทวดา​ที่​บรรลุ​ธรรม​เหล่า​นั้น​ได้​เคย​เกิด​เป็น​มนุษย์​ และ​ได้​เคย​ฝึก​อบรม​จิต​ตาม​คำ​สั่งสอน​ของ​พระ​พุทธ​องค์​มา​ก่อน​แล้ว​ อาศัย​พื้นฐาน​ที่​เคย​ได้​อบรม​จิต​มา​ดี​ เมื่อ​เกิด​เป็น​เทวดา​แล้ว​ก็​จึง​โน้ม​น้อม​มา​ฟัง​ธรรม​จาก​พระ​เถระ​ และ​ต่อ​ยอด​การ​ปฏิบัติ​จน​บรรลุ​ธรรม​ได้

เทวดา​ที่​ไม่​เคย​ฝึก​อบรม​จิต​มา​ เพียง​แต่​ทำ​บุญ​อย่าง​อื่น​ ก็​ยาก​ที่​จะ​มา​เริ่ม​ฝึก​แล้ว​ให้​บรรลุ​ธรรมใน​อัตภาพ​เทวดา​นั้น​ นอก​เสีย​จาก​ว่าได้​ฟัง​ธรรม​จาก​พระ​พุทธเจ้า​โดยตรง

ฉะนั้น​ เพื่อ​ความ​ไม่​ประมาท​ ก็​ควร​ฝึก​ภาวนา​เสีย​แต่​ตอนนี้​ แม้​ไม่​บรรลุ​ใน​ชาติ​นี้​ ตาย​ไป​เป็น​เทวดา..ก็​ยัง​เป็น​ปัจจัย​ให้​ภาวนา​ก้าวหน้า​ต่อไป​ได้

๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑


อ่านบน Facebook