ความน่ากลัวของมิจฉาทิฏฐิ

คลิกใจให้ธรรม_ความน่ากลัวของมิจฉาทิฏฐิ (พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล) (T.93) 20/10/61