พระสังฆคุณ

คลิกใจให้ธรรม_พระสังฆคุณ (พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล) (T.144) 12/10/62