นิมฺมโลตอบโจทย์

ปลิโพธ สำหรับฆราวาส

ถาม : อยากได้ข้อแนะนำเรื่อง ปลิโพธ สำหรับฆราวาส ควรทำอย่างไรครับ ? ตอบ : ปลิโพธ แปลว่า เครื่องผูกพันหรือหน่วงเหนี่ยว เป็นเหตุให้ใจติดข้อง เป็นห่วง กังวล ปลิโพธ มี ๑๐ อย่าง คือ ๑. อาวาสปลิโพธ ...
Read More

บอกทางคนหลงทาง

ถาม : การบอกทางแก่คนหลงทางถือเป็นธรรมทานรึไม่ครับ ? การบอกความจริงแก่คนอื่น ๆ ในทุกเรื่องราว แม้แต่เรื่องโลกียวิสัยที่เป็นสิ่งถูกต้องเพื่อการดำรงชีพที่ถูกต้อง ..ถือเป็นการให้ธรรมเป็นทานด้วยหรือไม่ ? ธรรม แปลว่า อะไรแน่ ? ธรรม แปลว่า ความจริงครับ จริงแบบสมมติ กับ จริงแบบปรมัตถ์ ...
Read More

ให้ธรรมะกับอภัย

ถาม : ระหว่างให้ธรรมะเป็นทาน กับอภัยทาน สิ่งไหนที่สูงสุดคะ ? ตอบ : เท่าที่ทราบ มีแต่ที่พระพุทธองค์ตรัสว่า "การให้ธรรมชนะการให้ทั้งปวง" โดยมีหลักฐานเป็นพุทธพจน์ในธรรมบทว่า สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ สพฺพรสํ ธมฺมรโส ชินาติ สพฺพรตึ ธมฺมรติ ...
Read More

จิตตั้งมั่น กับ จิตถึงฐาน

ถาม : ช่วงนี้มีน้อง ๆ ที่ฝึกด้วยกัน (ฝึกกันเอง) สงสัยเรื่องสภาวะที่ 1. จิตตั้งมั่น 2. จิตถึงฐาน ผมก็ตอบน้องได้ไม่ชัดเจน เลยขอโอกาสกราบเรียนพระอาจารย์ อยากขอคำแนะนำเรื่องนี้ด้วยครับ (ชมรมพวกขี้สงสัย สงสัยพอรู้ว่าสงสัย แต่ก็ยังสงสัยกันครับ ^_^ ) ตอบ : ...
Read More

ทำไมจิตนั้นชอบร่อนเร่ ?

ถาม : มีข้อสงสัยเรียนถามพระอาจารย์ค่ะ ทำไมจิตนั้นชอบร่อนเร่ ไม่อยู่กับวิหารธรรม ครูบาอาจารย์สอนให้หาวิหารธรรมให้จิต ถ้าวิหารธรรมอยู่แล้วมีความสุขจริง แต่ทำไมจิตยังชอบร่อนเร่ หรือเครื่องอยู่นั้นมันสุขไม่เพียงพอจะให้จิตอยู่ จิตเลยชอบที่จะออกร่อนเร่ ? ตอบ : ธรรมดานะ จิตเรายังอยู่ใน "กามาวจรภูมิ" มันยังพอใจที่จะท่องเที่ยวไปในกาม มันยังติดข้องอยู่กับกาม จะให้มันอยู่นิ่ง ๆ ...
Read More

สัมมาทิฐิ

ถาม : การย่นย่อมรรคมีองค์ ๘ เป็น ศีล สมาธิ ปัญญา ไม่น่าจะตรงนัก ที่ว่า สัมมาทิฐิ เท่ากับปัญญา นั้น เท่ากันได้เฉพาะพระอริยะเท่านั้น คือพระอริยะมีสัมมาทิฐิในการเห็นอริยสัจ ๔ เปรียบเหมือนท่านเดินทางถึงกรุงราชคฤห์ซึ่งมองเห็นแล้ว แต่ผู้ที่กำลังอยู่ระหว่างทาง สัมมาทิฐิคือ เชื่อว่าการกระทำมีผล, พ่อแม่มีบุญคุณ, เชื่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ...
Read More

ขันธ์ ๕ กับ เรา

ถาม : เมื่อไม่มีเรา มันเป็นการรวมกันของขันธ์ทั้ง ๕ แล้วบทสวดที่ว่า เราเป็นทายาทแห่งกรรม เรามีกรรมเป็นกำเนิด เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ เรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย เราจักต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น อยากทราบว่า เมื่อเรามองว่าไม่มีเราแล้ว มันเป็นแค่ธาตุขันธ์มารวมกัน แล้วในแง่กฎแห่งกรรม ทำไมยังมีเราครับ ต้องมองในแง่ไหนครับ ตอบ : คำถามลักษณะนี้ ...
Read More

“อลัชชี” คือบุคคลประเภทใดบ้างเจ้าคะ ?

ถาม : กราบนมัสการพระอาจารย์.. ขอเรียนถามว่า "อลัชชี" คือบุคคลประเภทใดบ้างเจ้าคะ ? ตอบ : อลัชชี แปลว่า ผู้ไม่มีความละอาย ผู้หน้าด้าน โดยมากจะใช้คำนี้กับพระภิกษุที่มักจะประพฤติผิดศีลผิดพระวินัย ละเมิดพุทธบัญญัติ โดยจงใจละเมิด หรือทำผิดแล้วไม่แก้ไข ในพระวินัยอธิบายว่า การต้องอาบัติของพระภิกษุ มีได้ด้วยอาการ ๖ อย่าง คือ ๑ ...
Read More

เห็นสภาวะธรรมตามไตรลักษณ์ พิจารณาอย่างไรต่อไป ?

ถาม : จากการปฏิบัติของผมเอง: ผัสสะ > เวทนา > ตัณหา เมื่อปฏิบัติภาวนาระดับหนึ่งแล้ว จะปรากฏให้เห็นถึง ทุกข์ ตัณหา ในขันธ์ รูป นาม ได้ชัดเจนขึ้น เห็นสภาวะธรรม ตามไตรลักษณ์แล้ว... หลังจากนี้ ผมขอกราบเรียนถามคำชี้แนะ จากท่านพระอาจารย์ว่า ...
Read More

อัตตา กับ มานะ

ถาม : อัตตาคือความมีตัวตน แต่มานะคือความถือตัวว่าเป็นคนเก่งและอวดดี ใช่มั้ยคะ ? ตอบ : อัตตา กับ มานะ สองคำนี้มักจะมีความเข้าใจและใช้สับสนกันอยู่บ้าง อัตตา แปลว่า ตน, ตัวตน มานะ แปลว่า ความถือตัว, ความสำคัญตนว่าเป็นนั่นเป็นนี่ "อัตตา" ไม่มีอยู่จริง ที่กล่าวว่า ...
Read More