คอร์สจีนภาวนา

คอร์สจีน7 中文禅修佛学课程

คอร์สจีนภาวนาครั้งที่ 5

14 กันยายน 2558

5.09.14-พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล คอร์สจีนภาวนา ครั้งที่ 5 14 ก.ย.58

15 กันยายน 2558

5.09.15-พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล คอร์สจีนภาวนา ครั้งที่ 5 15 ก.ย.58

16 กันยายน 2558 ช่วงที่ 1 1/2

5.09.16-1A-พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล คอร์สจีนภาวนา ครั้งที่ 5 16 ก.ย.58

16 กันยายน 2558 ช่วงที่ 1 2/2

5.09.16-1B-พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล คอร์สจีนภาวนา ครั้งที่ 5 16 ก.ย.58

16 กันยายน 2558 ช่วงที่ 2

5.09.16-2-พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล คอร์สจีนภาวนา ครั้งที่ 5 16 ก.ย.58

คอร์สจีนภาวนาครั้งที่ 4

11 พฤษภาคม 2558 1/2

4.05.11-พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล คอร์สจีนภาวนา ครั้งที่ 4 11 พ.ค 58 Part.1

11 พฤษภาคม 2558 2/2

4.05.11-พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล คอร์สจีนภาวนา ครั้งที่ 4 11 พ.ค 58 Part2

12 พฤษภาคม 2558 1/2

4.05.12-พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล คอร์สจีนภาวนา ครั้งที่ 4 วันที่ 12 พ.ค. 58 Part.1

12 พฤษภาคม 2558 2/2

4.05.12-พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล คอร์สจีนภาวนา ครั้งที่ 4 วันที่ 12 พ.ค. 58 Part.2

13 พฤษภาคม 2558 1/2

4.05.13-พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล คอร์สจีนภาวนา ครั้งที่ 4 วันที่ 13 พ.ค. 58 Part.1

13 พฤษภาคม 2558 2/2

4.05.13-พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล คอร์สจีนภาวนา ครั้งที่ 4 วันที่ 13 พ.ค. 58 Part.2

14 พฤษภาคม 2558 1/2

4.05.14-พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล คอร์สจีนภาวนา ครั้งที่ 4 14 พ.ค.58 Part1

14 พฤษภาคม 2558 2/2

4.05.14-พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล คอร์สจีนภาวนา ครั้งที่ 4 14 พ.ค. 58 Part.2

คอร์สจีนภาวนาครั้งที่ 3

1 ธันวาคม 2557 1/4

3.01.1-พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล คอร์สจีนภาวนา ครั้งที่ 3 วันที่ 1 ธันวาคม 2557 No.1

1 ธันวาคม 2557 2/4

3.01.2-พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล คอร์สจีนภาวนา ครั้งที่ 3 วันที่ 1 ธันวาคม 2557 No.2

1 ธันวาคม 2557 3/4

3.01.3-พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล คอร์สจีนภาวนา ครั้งที่ 3 วันที่ 1 ธันวาคม 2557 No.3

1 ธันวาคม 2557 4/4

3.01.4-พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล คอร์สจีนภาวนา ครั้งที่ 3 วันที่ 1 ธันวาคม 2557 No.4

2 ธันวาคม 2557 1/2

3.02.1-พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล คอร์สจีนภาวนา ครั้งที่ 3 วันที่ 2 ธันวาคม 2557 No1.

2 ธันวาคม 2557 2/2

3.02.2-พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล คอร์สจีนภาวนา ครั้งที่ 3 วันที่ 2 ธันวาคม 2557 No2.

3 ธันวาคม 2557 1/2

3.03.1-พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล คอร์สจีนภาวนา ครั้งที่ 3 วันที่ 3 ธันวาคม 2557 NO.1

3 ธันวาคม 2557 2/2

3.03.2-พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล คอร์สจีนภาวนา ครั้งที่ 3 วันที่ 3 ธันวาคม 2557 NO.2

คอร์สจีนภาวนาครั้งที่ 2

15 กันยายน 2557 1/2

2.15.1-พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล คอร์สจีนภาวนา ครั้งที่ 2 วันที่ 15 กันยายน 2557

15 กันยายน 2557 2/2

2.15.2-พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล คอร์สจีนภาวนา ครั้งที่ 2 วันที่ 15 กันยายน 2557

16 กันยายน 2557

2.16-พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล คอร์สจีนภาวนา ครั้งที่ 2 วันที่ 16 กันยายน 2557

17 กันยายน 2557

2.17-พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล คอร์สจีนภาวนา ครั้งที่ 2 วันที่ 17 กันยายน 2557

18 กันยายน 2557 1/2

2.18.พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล คอร์สจีนภาวนา ครั้งที่ 2 18 กันยายน 2557 No1.

18 กันยายน 2557 2/2

2.18-พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล คอร์สจีนภาวนา ครั้งที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2557 No.2

คอร์สจีนภาวนาครั้งที่ 1

14 กรกฏาคม 2557

1.14-พระอาจารกฤช นิมฺมโล คอร์สจีนภาวนา 14 กรกฏาคม 2557

15 สิงหาคม 2557 1/2

1.15.1-พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล คอร์สจีนภาวนา ครั้งที่ 1 วันที่ 15 สิงหาคม 2557

15 สิงหาคม 2557 2/2

1.15.2-คอร์สจีนภาวนา ครั้งที่ 1 วันที่ 15 สิงหาคม 2557 พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล No.2

16 สิงหาคม 2557

1.16-พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล คอร์สจีนภาวนา ครั้งที่ 1 วันที่ 16 สิงหาคม 2557

17 สิงหาคม 2557

1.17.พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล คอร์สจีนภาวนา ครั้งที่ 1 วันที่ 17 สิงหาคม 2557