ณ บ้านจิตสบาย

บ้านจิตสบาย

31 ม.ค. 59
ลูกเทพ

พระอาจารย์กฤช – บ้านจิตสบาย 590131 1/3

พระอาจารย์กฤช – บ้านจิตสบาย 590131 2/3

พระอาจารย์กฤช – บ้านจิตสบาย 590131 3/3

27 ธ.ค. 58
สงครามและสันติภาพ

พระอาจารย์กฤช – บ้านจิตสบาย 581227 1/2

พระอาจารย์กฤช – บ้านจิตสบาย 581227 2/2

22 พ.ย. 58
โพธิราชกุมาร

พระอาจารย์กฤช – บ้านจิตสบาย 581122 1/2

พระอาจารย์กฤช – บ้านจิตสบาย 581122 2/2

25 ต.ค. 58
พระรัฐบาล-พระราหุล

พระอาจารย์กฤช – บ้านจิตสบาย 581025 1/2

พระอาจารย์กฤช – บ้านจิตสบาย 581025 2/2

27 ก.ย. 58
เกร็ดธรรมพระสารีบุตร

พระอาจารย์กฤช – บ้านจิตสบาย 580927 1/2

พระอาจารย์กฤช – บ้านจิตสบาย 580927 2/2

23 ส.ค. 58
สมจิตสูตร-พระสารีบุตร สอนเทวดา สังโยชน์ ในภายใน ในภายนอก

พระอาจารย์กฤช – บ้านจิตสบาย 580823 1/2

พระอาจารย์กฤช – บ้านจิตสบาย 580823 2/2

26 ก.ค. 58
เทวดาจะปฏับัติธรรมเพราะ เคยเป็นนักปฏิบัติธรรม มาก่อน

พระอาจารย์กฤช – บ้านจิตสบาย 580726 1/2

พระอาจารย์กฤช – บ้านจิตสบาย 580726 2/2

28 มิ.ย. 58
ปาฏิหาริย์ 6 เรื่อง : อนุรักษ์สัจจะ

พระอาจารย์กฤช – บ้านจิตสบาย 580628 1/2

พระอาจารย์กฤช – บ้านจิตสบาย 580628 2/2

24 พ.ค. 58
วิปัสนาญาน

พระอาจารย์กฤช – บ้านจิตสบาย 580524 1/2

พระอาจารย์กฤช – บ้านจิตสบาย 580524 2/2

26 เม.ย. 58
ประกัน-ทิฏฐธัมมิกัตถะ-ปรัตถะ

พระอาจารย์กฤช – บ้านจิตสบาย 580426 1/2

พระอาจารย์กฤช – บ้านจิตสบาย 580426 2/2

22 มี.ค. 58
วิสัชนาและความกตัญญู

พระอาจารย์กฤช – บ้านจิตสบาย 570323 1/2

พระอาจารย์กฤช – บ้านจิตสบาย 570323 2/2

22 ก.พ. 58 1/2
ไก่ในเข่ง

พระอาจารย์กฤช – บ้านจิตสบาย 580222 1/2

22 ก.พ. 58 2/2
สามัคคี

พระอาจารย์กฤช – บ้านจิตสบาย 580222 2/2

25 ม.ค. 58 1/2
2558

พระอาจารย์กฤช – บ้านจิตสบาย 580125 1/2

25 ม.ค. 58 2/2
2558

พระอาจารย์กฤช – บ้านจิตสบาย 580222 2/2

28 ธ.ค. 57 1/2
สวัสดีปี ปัจจุบัน

พระอาจารย์กฤช – บ้านจิตสบาย 571228 1/2

28 ธ.ค. 57 2/2
ธรรมะที่ไม่เนิ่นช้า

พระอาจารย์กฤช – บ้านจิตสบาย 571228 2/2

23 พ.ย. 57 1/2
สิ่งผิดพลาดของนักภาวนา

พระอาจารย์กฤช – บ้านจิตสบาย 571123 1/2

23 พ.ย. 57 2/2
คำตอบที่ถูกต้องคือ รู้เฉย รู้สึกตัว

พระอาจารย์กฤช – บ้านจิตสบาย 571123 2/2

26 ต.ค. 57 1/2 พระพุทธกับพระธรรม สิ่งไหนเกิดก่อน

พระอาจารย์กฤช – บ้านจิตสบาย 571026 1/2

26 ต.ค. 57 2/2 จะรู้ว่าภาวนาแล้วเกิดปัญญา หรือเป็นแค่ความจำ

พระอาจารย์กฤช – บ้านจิตสบาย 571026 2/2

28 ก.ย. 57 1/1 สุขสงบดี กับดักของนักภาวนา ประสพการณ๋ตรงของท่าน

พระอาจารย์กฤช – บ้านจิตสบาย 570928

24 ส.ค. 57 1/2 ธรรมชาติของจิต..ดูจิตตรงๆ ยังไม่ได้ แล้วจะดูจิตอย่างไร

พระอาจารย์กฤช – บ้านจิตสบาย 570824 1/2

24 ส.ค. 57 2/2 ตีนผีขับรถบัสตายไปได้สวรรรค์ชั้นสูงกว่าพระที่นั่งมาด้วย จริงไหม

พระอาจารย์กฤช – บ้านจิตสบาย 570824 2/2

27 ก.ค. 57 1/2 กลัวมารทำไมกันเล่า.. เอามารมาช่วยเราภาวนา

พระอาจารย์กฤช – บ้านจิตสบาย 570727 1/2

27 ก.ค. 57 2/2 กิเลสมาร ขันธ์มาร อภิสังขารมาร มัจจุมาร เทวบุตรมาร

พระอาจารย์กฤช – บ้านจิตสบาย 570727 2/2

22 มิ.ย. 57 1/2 คืนความสุข…มักน้อย สันโดษ ความพอเพียง

พระอาจารย์กฤช – บ้านจิตสบาย 570622 1/2

22 มิ.ย. 57 2/2 จะเชื่ออะไรได้…กาลามสูตร

พระอาจารย์กฤช – บ้านจิตสบาย 570622 2/2

25 พ.ค. 57 1/2 วิหารธรรม สำคัญต่อการปฏิบัติ อย่างไร

พระอาจารย์กฤช – บ้านจิตสบาย 570525 1/2

25 พ.ค. 57 2/2 การเบียดเบียนเล็กน้อย ส่งผลอย่างไร..ทฤษฏี กระจกแตก

พระอาจารย์กฤช – บ้านจิตสบาย 570525 2/2

27 เม.ย. 57 1/2 สมาธิแบบพุทธ

พระอาจารย์กฤช – บ้านจิตสบาย 570427 1/2

27 เม.ย. 57 2/2 คำถามเพื่อการตื่นรู้

พระอาจารย์กฤช – บ้านจิตสบาย 570427 2/2

23 มี.ค. 57 1/2 ชีวิตนี้น้อยนัก

พระอาจารย์กฤช – บ้านจิตสบาย 570323 1/2

23 มี.ค. 57 2/2 แต่ชีวิตนี้สำคัญนัก

พระอาจารย์กฤช – บ้านจิตสบาย 570323 2/2

23 ก.พ. 57 1/2

พระอาจารย์กฤช – บ้านจิตสบาย 570223 1/2

23 ก.พ. 57 2/2

พระอาจารย์กฤช – บ้านจิตสบาย 570223 2/2

26 ม.ค. 57 1/2 จักร 4 กับการปฏิรูป

พระอาจารย์กฤช – บ้านจิตสบาย 570126 – 1/2

26 ม.ค. 57 2/2 การละสักกายทิฏฐิ

พระอาจารย์กฤช – บ้านจิตสบาย 570126 – 2/2