ทุกข์และเหตุแห่งทุกข์

คลิกใจให้ธรรม_ทุกข์และเหตุแห่งทุกข์ (พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล) (T.114) 16/03/62