ทางพ้นทุกข์

คลิกใจให้ธรรม_ทางพ้นทุกข์ (พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล) (T.115) 23/03/62