อนุโมทนาบุญ อนุโมทนาบาป

คลิกใจให้ธรรม_อนุโมทนาบุญ อนุโมทนาบาป (พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล) (T.133) 27/07/62