มหาปรินิพพานสูตร

01.ที่มาแห่งมหาปรินิพพานสูตร Download

      01

02.ว่าด้วยมหาปรินิพพานของพระพุทธเจ้า Download

      02

03.Spot มหาปรินิพพานสูตร Download

      03

04.ภิกขุอปริหานิยธรรม Download

      04

05.ท่านพระสารีบุตรบรรลือสีหนาท Download

      05

06.โทษของคนทุศีล 5 ประการ Download

      06

07.Spot มหาปรินิพพานสูตร Download

      07

08.ความไม่หวนกลับมาฯ Download

      08

09.ว่าด้วยนิมิตโอภาส Download

      09

10.ทรงปลงพระชนมายุสังขาร Download

      10

11.Spot มหาปรินิพพานสูตร Download

      11

12.อภิภายตนะ 8 ประการ Download

      12

13.อานุภาพแห่งอิทธิบาท4 Download

      13

14.Spot มหาปรินิพพานสูตร Download

      14

15.การทอดพระเนตรกรุงไวสาลีอย่างช้างมอง Download

      15

16.รับสั่งขอน้ำดื่ม Download

      16

17.Spot มหาปรินิพพานสูตร Download

      17

18.คำถามพระอานนท์ Download

      18

19.ความเป็นอัจฉริยะ 4 ประการของพระอานนท์ Download

      19

20.สุภัททปริพาชกถามปัญหาก่อนเสด็จปรินิพพาน Download

      20

21.Spot มหาปรินิพพานสูตร Download

      21

22.พระปัจฉิมวาจาของพระตถาคต Download

      22

23.บูชาพระพุทธสรีระ Download

      23

24.แจกพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า Download

      24