คำสอนของพ่อ

5121531458299

คำสอน.. จากพ่อถึงลูก โดยอัญเชิญพระบรมราโชวาทในสมเด็จพระเจ้าอยู๋หัว “พ่อของแผ่นดิน”

คำสอนของพ่อ ข้อที่ 1 คนดี Download

      01

คำสอนของพ่อ ข้อที่ 2 ความดี Download

      02

คำสอนของพ่อ ข้อที่ 3 ความเพียร Download

      03

คำสอนของพ่อ ข้อที่ 4 คุณธรรมของคน Download

      04

คำสอนของพ่อ ข้อที่ 5 การทำงาน Download

      05

คำสอนของพ่อ ข้อที่ 6 ความพอเพียง Download

      06

คำสอนของพ่อ ข้อที่ 7 คุณธรรมผูกจิต Download

      07

คำสอนของพ่อ ข้อที่ 8 อนาคตทำนายได้ Download

      08

คำสอนของพ่อ ข้อที่ 9 แก้ปัญหาด้วยปัญญา Download

      09

คำสอนของพ่อ ข้อที่ 10 การแก้ไขข้อบกพร่อง Download

      10