คำสอนของพ่อ

5121531458299

คำสอน.. จากพ่อถึงลูก โดยอัญเชิญพระบรมราโชวาทในสมเด็จพระเจ้าอยู๋หัว “พ่อของแผ่นดิน”