ดร.พระมหาถนัด อตฺถจารี (อินธิแสน)

สัมภาษณ์ ดร.พระมหาถนัด อตฺถจารี (อินธิแสน)
เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

pratanud

ตอนที่ 1

      01pra.maha.tanudkit

ตอนที่ 2

      02pra.maha.tanudkit

ตอนที่ 3

      03pra.maha.tanudkit

ตอนที่ 4

      04pra.maha.tanudkit

ตอนที่ 5

      05pra.maha.tanudkit

ตอนที่ 6

      06pra.maha.tanudkit

ตอนที่ 7

      07pra.maha.tanudkit