มหาปรินิพพานสูตร

mahaparinipan

TypeFile Name


01 ที่มาแห่งมหาปรินิพพานสูตร
MP3


02 ว่าด้วยมหาปรินิพพานของพระพุทธเจ้า
MP3


03 Spot มหาปรินิพพานสูตร
MP3


04 ภิกขุอปริหานิยธรรม
MP3


05 ท่านพระสารีบุตรบรรลือสีหนาท
MP3


06 โทษของคนทุศีล 5 ประการ
MP3


07 Spot มหาปรินิพพานสูตร
MP3


08 ความไม่หวนกลับมาฯ
MP3


09 ว่าด้วยนิมิตโอภาส
MP3


10 ทรงปลงพระชนมายุสังขาร
MP3


11 Spot มหาปรินิพพานสูตร
MP3


12 อภิภายตนะ 8 ประการ
MP3


13 อานุภาพแห่งอิทธิบาท4
MP3


14 Spot มหาปรินิพพานสูตร
MP3


15 การทอดพระเนตรกรุงไวสาลีอย่างช้างมอง
MP3


16 รับสั่งขอน้ำดื่ม
MP3


17 Spot มหาปรินิพพานสูตร
MP3


18 คำถามพระอานนท์
MP3


19 ความเป็นอัจฉริยะ 4 ประการของพระอานนท์
MP3


20 สุภัททปริพาชกถามปัญหาก่อนเสด็จปรินิพพาน
MP3


21 Spot มหาปรินิพพานสูตร
MP3


22 พระปัจฉิมวาจาของพระตถาคต
MP3


23 บูชาพระพุทธสรีระ
MP3


24 แจกพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า
MP3