บทที่ ๒ อายตนะ ๖

bd_2aryatana6_1

ใบแทรก ประกอบการฟัง CD เสียงอ่าน พุทธธรรม บทที่ ๒ อายตนะ ๖