บ้านจิตสบาย 2

jitsabai2

TypeFile Name


02-01-550310 PRA AJ KRIT คุณสมบัติโสดาบัน
MP3


02-02-550610 PRA AJ KRIT เกร็ดธรรม วันวิสาขบูชา
MP3


02-03-550708 PRA AJ KRIT 01 ไตรสิกขา
MP3


02-04-550708 PRA AJ KRIT 02 ทางออกจากกาม
MP3


02-05-550708 PRA AJ KRIT 03 ตอบคำถาม
MP3


02-06-550819 PRA AJ KRIT 01 ศีล
MP3


02-07-550819 PRA AJ KRIT 02 มโนนี้ใครครอง
MP3


02-08-550819 PRA AJ KRIT 03 ธรรมชาติของจิต
MP3


02-09-550909 PRA AJ KRIT 01 ประวัติพระมหากัปปินะ
MP3


02-10-550909 PRA AJ KRIT 02 อริยสัจ
MP3


02-11-550909 PRA AJ KRIT 03 สมาธิ ๒ แบบ
MP3


02-12-550909 PRA AJ KRIT 04 จุดหมายในการปฏิบัติ
MP3


02-13-550909 PRA AJ KRIT 05 ตอบคำถาม
MP3


02-14-551014 PRA AJ KRIT 01 เปรตญาติพระเจ้าพิมพิสาร
MP3


02-15-551014 PRA AJ KRIT 02 ที่รักของเทวดา
MP3


02-16-551014 PRA AJ KRIT 03 กรรมล่วงเกินพระอริยะ
MP3


02-17-551014 PRA AJ KRIT 04 เกร็ดธรรมสมเด็จญาณฯ
MP3


02-18-551014 PRA AJ KRIT 05 สอนดูจิต
MP3


02-19-551014 PRA AJ KRIT 06 วันที่ได้ดี คือวันที่ไม่มีความจงใจ
MP3


02-20-551014 PRA AJ KRIT 07 รู้ เผลอคิด
MP3


02-21-551014 PRA AJ KRIT 08 ตอบคำถาม
MP3


02-22-551118 PRA AJ KRIT 01 บุญทอดกฐิน
MP3


02-23-551118 PRA AJ KRIT 02 ทุกข์นี้ใครทำ
MP3


02-24-551118 PRA AJ KRIT 03 สติ เป็นสิ่ง จำปรารถนา
MP3


02-25-551118 PRA AJ KRIT 04 ทวนอีกรอบ
MP3


02-26-551118 PRA AJ KRIT 05 ตอบคำถาม
MP3


02-27-551216 PRA AJ KRIT 01 โลกายัต
MP3


02-28-551216 PRA AJ KRIT 02 นักฟ้อนรำ บรรลุธรรม บนยอดสูง
MP3


02-29-551216 PRA AJ KRIT 03 ลูกศรที่ ๒
MP3


02-30-551216 PRA AJ KRIT 04 เสวยอารมณ์
MP3


02-31-551216 PRA AJ KRIT 05 ระดับของบาป
MP3


02-32-551216 PRA AJ KRIT 06 ปล่อยปลา
MP3


02-33-551216 PRA AJ KRIT 07 ตอบคำถาม
MP3