อริยะ ๗

ariya7

TypeFile Name


01 อริยะ๗ 1 550722
MP3


02 อริยะ๗ 2 ถาม ตอบ1 550722
MP3


03 อริยะ๗ 3 ถาม ตอบ2 550722
MP3


04 บุญกิริยาวัตถุ 560526 1
MP3


05 ธรรมชาติของจิต 560526 2
MP3


06 นำแผ่เมตตา 560526 3
MP3


07 ถามตอบ 560526 4
MP3


08 ปฐมนิเทศ 561223
MP3


09 กรรมฐาน 30 นาที 561223
MP3


10 สรุปวันแรก 561223
MP3


11 อปัณณกปฏิปทา ๑ 561224
MP3


12 กรรมฐาน 561224
MP3


13 เกาะซากหมาเน่า ข้ามฝั่งวังวน 561224
MP3


14 อปัณณกปฏิปทา ๒ 561225
MP3


15 แค่รู้ 561225
MP3


16 จริตในการภาวนา 571214 1
MP3


17 นับถั่ว 571214 2
MP3


18 ให้พร 571214 3
MP3