พุทธธรรม บทที่ ๐๓ ไตรลักษณ์ | 03-13-081-082 ทุกข์ในอริยสัจ แยกให้ชัดฯ ข ไตรลักษณ์มี3 ไม่ใช่แค่ทุกข์2