พุทธธรรม บทที่ ๐๓ ไตรลักษณ์ | 03-04-066-067-1 ความเข้าใจเกี่ยวกับศัพท์ที่เกี่ยวข้อง 1 สังขารทั้งปวง กับ ธรรมทั้งปวง