พุทธธรรม บทที่ ๐๓ ไตรลักษณ์ | 03-06-069-070-1 ความเข้าใจเกี่ยวกับศัพท์ที่เกี่ยวข้อง 2 สังขารในขันธ์ 5 กับ สังขารในไตรลักษณ์ 2