จุดหมายในการปฏิบัติ

วรรคทอง…วรรคธรรม #๓

“จุดหมายในการปฏิบัติ”

จุดหมายในการปฏิบัตินั้น
เราปฏิบัติเพื่อ…ให้พ้นทุกข์
จะพ้นทุกข์ได้…ต้องมีปัญญา
จะมีปัญญาได้…เมื่อมีญาณทัศนะ
จะมีญาณทัศนะได้…เพราะว่า
เห็นลักษณะของสภาวธรรมต่างๆ
ว่ามันไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา
จิตที่เราไปเกิดมีปราโมทย์ มีปีติ
มีปัสสัทธิ มีสุข มีสมาธิ ได้
จะส่งผลให้เกิดมีปัญญาขึ้นมา สมาธิที่เกิดจากธรรม ๕ อย่างนี้
มีความรู้ ความเห็น หรือมีญาณทัศนะ
คือ…เห็นตามที่มันเป็น โดยไม่ได้มีความคิดเข้าไปแทรก
พอจิตตั้งมั่นแล้ว จะเห็นสิ่งต่างๆ ตามที่มันเป็นว่า…มันเกิดขึ้น! ดับไป!
เกิดขึ้น! แล้วก็ดับไป!….

ธรรมบรรยาย…โดย
พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล
๒ ธ.ค. ๒๕๕๕