เราควรทำ “ธรรมที่ไม่เนิ่นช้า”

วรรคทอง…วรรคธรรม #๒

เราควรทำ “ธรรมที่ไม่เนิ่นช้า”

ปรารถนาน้อย นี่คือ …เรากำลังปรารถนาน้อยอยู่
ก็ไม่ปรารถนาให้ผู้อื่นรู้ว่า…
เรากำลังปรารถนาน้อยอยู่

เรา…สันโดษอยู่
ก็ไม่ปรารถนาให้ผู้อื่นรู้ว่า เราเป็นผู้สันโดษ
สันโดษก็สันโดษไปโดยไม่ต้องประกาศ

เรายินดีในที่…สงัด
ก็ไม่ปรารถนาให้ใครรู้ว่า…เรายินดีในที่สงัด

เรากำลังทำ…ความเพียร
ก็ไม่ปรารถนาให้ใครรู้ว่า… เรากำลังปรารถความเพียรอยู่

เรามี…สติแล้ว ตื่นแล้ว
ครูบาอาจารย์ชมแล้ว ก็ไม่ปรารถนาให้ใครรู้ว่า…
เราเป็นผู้มีสติแล้ว ตื่นแล้ว

เรามี…สมาธิ
ก็ไม่ปรารถนาให้ใครรู้ว่า…
เรามีสมาธิจิตตั้งมั่นแล้ว

เรามี…ปัญญาแล้ว
ก็ไม่ปรารถนาให้ใครรู้ว่า… เรามีปัญญาแล้ว

คือ ทำดี ทำไป ไม่ต้องให้ใครรู้
“ดี” ควรทำ แต่ไม่ควร…อวด!!!
ไม่ปรารถนาที่จะให้ใครเห็นความดีของเรา
ธรรมบรรยายโดย…พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล บ้านจิตสบาย
๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๗