ไตรสิกขาท่านสอนมาเพื่อพัฒนาตัวเอง

วรรคทอง…วรรคธรรม #๓๔

#ไตรสิกขาท่านสอนมาเพื่อพัฒนาตัวเอง

บุญ ๓ แบบ
คือ ทาน ศีล ภาวนา นี่นะ!
ท่านไม่ได้มุ่งให้เราไปหาเนื้อนาบุญที่อื่น
คือไม่ได้ให้มุ่งไปหาใครที่มีทาน มีศีล มีสมาธิ มีปัญญา..แล้วเราจะได้ไปทำบุญด้วย ไม่ได้มุ่งอย่างนั้น!

ท่านสอนให้พัฒนาเราเอง
ท่านสอนให้พระภิกษุปฏิบัติ ๓ ข้อ คือ..
ให้พระ #รักษาศีล #เจริญสมาธิ และก็ #เจริญปัญญา
๓ อย่าง เรียกว่า #ไตรสิกขา
ไตรสิกขา ๓ ข้อเนี่ย สรุปแล้วมันก็คือ..
เป็นมรรค
ก็คือ..#เป็นทางดำเนินเพื่อความพ้นทุกข์

เรื่องมรรคนี่นะ เมื่อมาสอนกับชาวบ้าน กับโยม
พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนสรุปเป็น ๓ ข้อเหมือนกัน
แต่ปรับให้เหมาะกับโยม คือเหมาะกับฆราวาส
ท่านปรับให้เป็น #ทาน #ศีล และ #ภาวนา

การทำบุญไม่ใช่มัวแต่หาเนื้อนาบุญ การมีเนื้อนาบุญเป็นเพียงทางหนึ่ง
ที่เราจะได้ทำบุญ คือ..ให้ทาน

แต่พระพุทธเจ้าสอนให้เราทำตัวเองให้เป็นเนื้อนาบุญ
เราจะต้องพัฒนาตัวเอง ให้รู้จักเอื้อเฟื้อ สละความตระหนี่ คือ ให้ทาน
เราจะต้องฝึกตัวเอง
ให้ไม่แสดงออกทางกาย วาจา
ไปละเมิดคนอื่น คือ มีศีล และเราเอง..จะต้องเป็นผู้ที่มีทุกข์น้อยลง รู้จักเจริญภาวนาบ้าง
รู้จักทำใจให้สงบ สงบให้เป็นบ้าง
แล้วสงบอย่างเดียวไม่พอ ต้องเจริญวิปัสสนา
คือ..ทำความเข้าใจ รู้ความจริง

ธรรมบรรยายโดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล
เรียเรียงจากธรรมบรรยาย ณ บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค
วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗