จิตถึงฐาน

วรรคทอง…วรรคธรรม #๒๔

#จิตถึงฐาน

…ถ้าจิตไหลไป
แล้วรู้ทันความไหลของจิต
ขณะนั้นจะได้..
“#สมาธิแบบจิตตั้งมั่น”
ความไหลของจิต..
มันแสดงความไม่ตั้งมั่น
จิตถ้าไหลได้..
ก็แสดงความไม่ตั้งมั่น
ถ้ารู้ทันว่าจิตไหลไป
ขณะนั้นตั้งมั่นพอดี
เพราะจิตมันรู้จิต …
พอรู้จิต..จิตไม่ไหล
ครูบาอาจารย์ท่านเรียกว่า “#ถึงฐาน”

ธรรมบรรยายโดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล
เรียบเรียงธรรมจากแผ่นซีดี
“งานยุ่งทั้งวันจะปฏิบัติธรรมอย่างไร”
560828-11-รู้ทันจิตไหลได้สมาธิจิตตั้งมั่น.mp3