ขยายผล ๓

กิเลสเป็นได้ทั้งลูกศิษย์และอาจารย์ (๕๘๐๙๐๔ กลุ่มธรรมทาน)

ในคอก นอกคอก (๕๘๐๙๐๖กลุ่มธรรมทาน กลุ่มธรรมทาน)

บ่มให้แก่ (๕๙๐๒๑๒ กลุ่มจิตหนึ่ง)

ธรรมที่ไม่เนิ่นช้า (๕๘๐๒๑๓ กลุ่มจิตหนึ่ง)

เปลี่ยนแรงขับเพื่อพ้นจากห้วงทุกข์ (๕๙๐๔๐๑ กลุ่มเนยยะ)

ฮั่นแน่! นักปฏิบัติ (๕๙๐๔๐๑ กลุ่มเนยยะ)

ตัดตอนความหลง (๕๙๐๔๐๑ กลุ่มเนยยะ)