#นิมฺมโลตอบโจทย์ ๑๓๐ 🤔🤔 #ถาม​ : หาก​มี​โยมถามแม่ชีว่า..การบวชชีนั้น​ถือศีล​ ๑๐ ได้หรือไม่? เคยได้ยินแต่ว่า​…

#นิมฺมโลตอบโจทย์ ๑๓๐
🤔🤔
#ถาม​ : หาก​มี​โยมถามแม่ชีว่า..การบวชชีนั้น​ถือศีล​ ๑๐
ได้หรือไม่?
เคยได้ยินแต่ว่า​ แม่ชี​ถือศีล​ ๘ ถ้าเป็นสามเณร, สามเณรี​ก็ถือศีล​ ๑๐
แม่ชีควรตอบ​เขาอย่างไรเจ้าคะ?

#ตอบ​ : สามเณรี​ ก็​คือ​ สามเณร​ผู้หญิง​ ​เป็น​บรรพชิต​ที่​ยัง​ไม่ได้​ผ่าน​การ​อุปสมบท​ ถือ​สิกขา​บท​ ๑๐​ เหมือน​สามเณร​
ใน​พระ​วินัย​ สามเณรี​ต้อง​ได้​รับ​การ​บรรพชา​จาก​”ปวัต​ติ​นี”(ผู้​ทำ​หน้าที่​อุปัชฌาย์​ใน​ฝ่าย​ภิกษุณี)​ ด้วย​เหตุ​นี้​ พระ​พุทธ​ศาสนา​ใน​ฝ่าย​เถรวาท​จึง​ไม่มี​สามเณรี​แล้ว​ (รวมทั้ง​ไม่มี​นาง​สิกขมานา​และ​ภิกษุณี​ด้วย)​ เพราะ​ไม่มี​ภิกษุณี​มา​ทำ​หน้าที่​ปวัต​ติ​นี​ให้

ส่วน​แม่​ชี​ เป็น​อุบาสิกา​ที่​ออก​บวช​ประพฤติ​พรหมจรรย์​ปกติ​ก็ถือ​ศีล​ ๘​ แต่​ถ้า​ศรัทธา​จะ​รักษา​ศีล​ ๑๐​ ก็​สามารถ​ทำ​ได้​ ก็​เรียกว่า​เป็น​แม่ชี​ผู้​ถือ​ศีล​ ๑๐​ ยัง​ไม่ใช่​สามเณรี​ เพราะ​ยัง​ไม่ได้​รับ​การ​บรรพชา​จาก​ปวัต​ติ​นี​นั่นเอง

การ​ที่​แม่ชี​จะ​ถือ​ศีล​ ๑๐​ ที่จริง​ก็​เพิ่ม​เพียง​ข้อเดียว​ เพราะ​ใน​ศีล​ ๑๐​ ได้​แยก​ข้อ​ ๗​ ของ​ศีล​ ๘​ ออก​มา​เป็น​ ๒​ ข้อ​ แล้ว​เติม​สิกขา​บท​”เว้น​การ​รับ​ทอง​และ​เงิน”มา​เป็น​ข้อ​สุดท้าย​ มี​รายละเอียด​ดังนี้​

ศีล​ ๘
๑.​ ปาณาติปาตา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ : เว้นจากการ​ทำลาย​ชีวิต
๒.​ อทินฺนาทานา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ : เว้นจากการ​ถือเอาของที่​เขาไม่ได้ให้
๓.​ อพฺรหฺมจริยา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ : เว้นจากการประพฤติผิดพรหมจรรย์​ เว้นจาก​การ​ร่วม​ประเวณี
๔.​ มุสาวาทา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ : เว้นจากการพูด​เท็จ​
๕.​ สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฐานา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ : เว้นจาก​ของ​เมา​ ทอ​สุรา​เมรัย​ อันเป็นที่ตั้งของความ​ประมาท
๖.​ วิกาลโภชนา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ : เว้นจากการ​บริโภค​อาหารใน​เวลาวิกาล (หลังเที่ยงวันถึงรุ่งเช้าของวันใหม่)
๗.​ นจฺจคีตวาทิตวิสูกทสฺสนา มาลาคนฺธวิเลปนธารณมณฺฑนวิภูสนฏฺฐานา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ : เว้นจากการฟ้อนรำ​ ขับร้อง บรรเลงดนตรี ดู​การเล่น​อัน​เป็น​ข้าศึก​ต่อ​พรหมจรรย์​ การประดับร่างกายด้วยดอกไม้ของหอม​ เครื่อง​ลูบไล้ เครื่องป​ระดับ​ตกแต่ง
๘.​ อุจฺจาสยนมหาสยนา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ : เว้นจาก​ที่​นอน​อัน​สูง​ใหญ่​หรูหรา​ฟุ่มเฟือย

ศีล​ ๑๐
ข้อ​ ๑-๖​ เหมือน​กับ​ศีล​ ๘
๗.​ นจฺจคีตวาทิตวิสูกทสฺสนา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ : เว้นจากการฟ้อนรำ​ ขับร้อง บรรเลงดนตรี ดู​การเล่น​อัน​เป็น​ข้าศึก​ต่อ​พรหมจรรย์​
๘.​ มาลาคนฺธวิเลปนธารณมณฺฑนวิภูสนฏฺฐานา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ : เว้นจากการ การประดับร่างกายด้วยดอกไม้ของหอม​ เครื่อง​ลูบไล้ เครื่องป​ระดับ​ตกแต่ง
๙.​ อุจฺจาสยนมหาสยนา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ : เว้นจาก​ที่​นอน​อัน​สูง​ใหญ่​หรูหรา​ฟุ่มเฟือย
๑๐.​ ชาตรูปรชตปฏิคฺคหณา​ เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ : เว้นจากการ​รับ​ทอง​และ​เงิน

๑๐ กันยายน ๒๕๖๑


อ่านบน Facebook