สุข…ดี…สงบ

วรรคทอง…วรรคธรรม #๑๐

สุข…ดี…สงบ
3 ตัวนี้ …ไม่ใช่เป้าหมายปลายทาง
เป้าหมายปลายทาง คือ ให้เกิดปัญญาเห็นว่า…
สิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา
ไม่ใช่ไปเจอเอาของดี..แล้วเก็บเอาไว้ รักษาไว้ ประคองไว้
เห็นว่าสงบแล้ว รักษาภาวะอันนี้ของความสงบเอาไว้
ไม่ใช่อย่างนี้ เป็นแค่ทางผ่าน
ทำไปแล้วจะเจอความดี ความสุข ความสงบ อันนี้
แต่ว่าไม่ใช่จุดหมายปลายทาง ไม่ใช่เจอแล้ว ประคองเอาไว้ รักษาเอาไว้
มันจะเสื่อมก็ได้ มันจะดับก็ได้
ให้มันเสื่อม ให้มันดับไป ให้เห็นความจริง
ดี..เดี๋ยวก็ไม่ดี สุข..เดี๋ยวก็เป็นทุกข์ สงบ..เดี๋ยวก็ฟุ้งซ่าน
ให้ดูอย่างนี้…

ธรรมบรรยายโดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล
เรียบเรียงจากการบรรยายธรรม ณ บ้านจิตสบาย
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๗