วันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ วันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีขาล พระกฤช #ฝากคิด #ฝากคำ #พิจารณาธรรมโดยชอบตามกาล ถ้าฟุ้งซ่าน.. เป็นเวลาของสมถะ ถ้าจิตตั้งมั่นแล้ว.. เป็นเวลาของวิปัสสนา พูดภาษาง่ายๆ อย่างนี้นะ! ถ้าภิกษุนั้นทำอย่างนี้นะ เรียกว่า “พิจารณาธรรมโดยชอบตามกาล” เรียกว่า.. มันเป็นศิลปะ ในการภาวนาเนี่ย มันเป็นศิลปะ คือต้องพิจารณา ต้องคอยประเมินตนเอง ไม่ใช่ดุ่ยๆๆ ทำแต่สมถะ หรือ..ดุ่ยๆๆ จะเจริญวิปัสสนา เรามีเหตุอะไร ที่จะไปเจริญสมถะ? มีเหตุอะไร ที่จะไปเจริญวิปัสสนา? เราทำถูกเวลาไหม? เราฟุ้งซ่านอยู่..ทำสมถะ! ทำสมถะจนจิตตั้งมั่นแล้ว พอจิตตั้งมั่นแล้ว..ทำวิปัสสนา อย่างนี้นะ พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล เรียบเรียงจากรายการ คลิกใจให้ธรรม ตอน “ถ้าไม่รู้จุดเริ่มต้น จะไปต่อได้อยางไร” (T.307) วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ลิงค์รายการ https://www.youtube.com/watch?v=gMAVsKkvlDo&t=1575s (นาทีที่ 25:24 – 26:17)

อ่านต่อ